Inspektionen för vård och omsorg ny tillsynsmyndighet

Den 1 juni bildades den nya myndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO), som tog över tillsynsverksamheten från Socialstyrelsen.

Därmed är det IVO som utövar tillsyn över hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Den nya myndigheten ansvarar också för tillståndsprövning inom dessa områden. Huvuduppgiften för IVO är att granska att befolkningen får vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra föreskrifter (regeringens proposition 2012/13:20).

IVO tog över den personal som arbetade på Socialstyrelsens tillsynsavdelning och inom aktuell tillståndsverksamhet, och därmed också den kompetens och erfarenhet som är knuten till verksamheten.

Samma lagstiftning som tidigare men utvecklad analys och vägledning

Den lagstiftning som styr IVO:s verksamhet när det gäller tillsyn och tillståndsprövning är densamma som den Socialstyrelsenhar haft att tillämpa. Däremot vill regeringen att den nya myndigheten ska utvecklas inom följande områden:

Analys

IVO ska regelbundet analysera och dra generella slutsatser av de brister och missförhållanden som myndigheten ser i verksamheterna inom´hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Tillsynsåterföring

IVO ska återföra brett vad myndigheten ser i tillsynen för ett systematiskt lärande och för att undvika att brister och missförhållanden upprepas.

Vägledning

IVO ska inom ramen för sin tillsyn lämna råd och ge vägledning till verksamheterna i vård och omsorg.

www.ivo.se

2013-07-02