Skattningsskala för mätning av livskvalitet

Nu finns en validerad skala för att mäta förstagångsinsjuknade psykospatienters livskvalitet tillgänglig för alla.

Livskvalitet används mer och mer som ett mått på hur psykiatrins och socialtjänstens insatser lyckas. Att ha tillgång till validerade instrument för att kunna mäta patienters livskvalitet är därför viktigt.

Skattningsskala för livskvalitet innehåller 21 frågor som ingår i fyra dimensioner. Dimensionerna består av hur nöjd patienten är med sin boendesituation, sina sociala relationer, sig själv på det stora hela samt om patienten upplever sig ha en tillfredsställande sysselsättning. 

– Vi vet att det är viktigt att ta hänsyn till och samverka kring hela livssituationen hos personer med svåra funktionshinder, då är viktigt att utgå från patientens egen bedömning av sin livssituation. Skalan är tidigare validerad på ospecifik svår psykisk ohälsa (severe mental illness) där funktionsnivå och livskvalitet kan påverkas, säger Maria Mattsson, med. dr. vårdutvecklare och enhetschef på Midhagens Öppenvårdsmottagning. 

Ladda ner Skattningsskala för livskvalitet här.

2013-05-28