Åsa är bron mellan patienterna och verksamheten

Åsa Steinsaphir är nyanställd BISAM, brukarinflytandesamordnare, på Norra Stockholms psykiatri. Tanken är att hon ska fokusera på delaktighets- och inflytandefrågor. 

Åsa, som tidigare varit på BISAM på Psykiatri Södra, kommer bland annat att arbeta med Patientforum och Patient- och närstående/barnrådet.

– Arbetet med det pågår här sedan tidigare, så det finns en bra grund att arbeta från. Vi arbetar nu med att utöka så att Patientforum ska finnas på alla heldygnsvårdsavdelningar inom verksamheten. Patientforum är en möjlighet för patienter att en gång i veckan lämna synpunkter som rör vistelsen på avdelningen. Har man synpunkter som enbart rör ens egen behandling får vi hjälpa vidare till en annan instans, Patientforum rör mer generella synpunkter.

– Min roll där blir att vara lite som en bro mellan patienterna och verksamheten. Patienternas synpunkter sträcker sig från beröm och kritik till frågor och förbättringsförslag. Det är värdefullt att få veta var vi brister, men patienterna ger också mycket beröm och kan ha kloka lösningar på problem vi blivit hemmablinda i.

Egen erfarenhet av psykisk ohälsa

Ett krav för att kunna bli anställd som BISAM är att man är öppet egenerfaren. En central del av arbetsuppgifterna är att kunna lyfta fram patientperspektivet i olika sammanhang.

– När jag var mellan 16 och 24 år var jag patient i psykiatrin. Under de åren vårdades jag antingen inom heldygnsvården eller på behandlingshem. Det var en ovanlig vårdtid då det blev en så lång period i dygnet runt-vård. Den kunskapen vilar jag på i patienterfarenhetsdelen av vad jag ska kunna som BISAM.

– Sedan räcker inte bara det för den här tjänsten, man ska kunna använda den erfarenheten så att det är till nytta både för organisationen och patienterna. Min utbildning som socionom är också till stor hjälp. Jag har tidigare arbetat inom socialtjänsten med ärendehandläggning på en barn- och ungdomsenhet. Att ha erfarenhet från båda sidorna är en värdefull kunskap.

Medarbetare med brukarerfarenhet

Norra Stockholms psykiatri har, ihop med Psykiatri Södra, blivit beviljade PRIO-pengar att anställa Medarbetare med Brukarerfarenhet, MB.

– MB:s uppdrag kommer vara att finnas på avdelningarna, tillgängliga för både patienter och personal. MB arbetar som en del av ett vårdteam, men ska inte ersätta någon annan funktion utan blir ett komplement till den kompetens som redan finns. MB arbetar inte med behandling, utan har en stödjande och vägledande funktion. De ska även strukturera upp olika former av aktiviteter för patienterna. En MB är ett fysiskt bevis på att det går att bli bättre. Det kan bli hoppingivande på ett väldigt tydligt sätt, både för patienter och personal.

Publicerad 2015-10-09

Läs mer