BPSD-teamet hjälper dig som arbetar med demenssjukdom

BPSD-teamets uppdrag är att öka patienternas livskvalitet och förbättra miljön för personal och medboende. De arbetar i hela Stockholms län.

BPSD-teamet är ett multidisciplinärt team för patienter med beteendemässiga och psykiska symtom vid demens. Teamet består av en överläkare specialiserad inom både psykiatri och geriatrik, en arbetsterapeut samt tre sjuksköterskor med specialisering inom psykiatri och demenssjukdomar.

– Att vi har så spridda erfarenheter och spetskompetenser gör att teamet får en ordentlig bredd, säger Lars Rheborg, specialistsjuksköterska.

– Oftast börjar en kontakt med oss genom att en patient får BPSD-symtom som till exempel aggressivitet, vanföreställningar eller motorisk oro. När patientens lidande ökat, eller problemen blir så svåra eller ohanterliga att medboende och personal drabbas, kan man välja att kontakta oss. Vi vill genom våra insatser öka patientens livskvalitet och förbättra miljön för patienten och dem runtomkring, fortsätter Lars.

Grundläggande kartläggning

När teamet fått in en remiss börjar man med att göra ett omfattande researcharbete kring patienten.

– Det är ett detektivarbete. Vi går igenom läkemedelslistor och tidigare sjukdomshistoria, vi gör en ordentlig journalgenomgång. Ju mer kunskap vi har desto bättre. Innan vårt första besök skickar vi ut skattnings- och registreringsformulär där bland annat sömn och patientens vakna tid registreras under en period. Även de olika symtomen skattas och graderas. Dessutom försöker vi få en uppfattning om hur långt sjukdomen framskridit och vi vill gärna ha en aktuell somatisk status, säger Elin Stamnell, sjuksköterska.

– Finns det väldokumenterade skattningsskalor kan man ofta se mönster. Exempelvis kan man se att patienten blir orolig efter ett personalskifte, efter en speciell aktivitetet eller efter en viss tid och vilka omvårdnadsåtgärder som fungerar eller inte, säger Lars.

Träffar patienten och personal 

När kartläggningen är gjord besöker man patienten på boendet.

– Först träffar vi alltid patienten, oftast tillsammans med ansvarig sjuksköterska. Vi brukar även bjuda in verksamhetschefen och andra som arbetar med patienten som sjukgymnaster, arbetsterapeuter, kontaktpersoner och avdelningspersonal. Det här gör vi för att få in fler uppgifter från olika håll. Därefter genomförs ett handledande samtal med personalen där vi pratar om patientens problematik och försöker hjälpa till att lyfta fram omvårdnadsåtgärder. Vi gör en bedömning av boendemiljön, ljus- och ljudnivå samt undersöker hur patientens dagliga rutiner ser ut. Alla dessa faktorer påverkar patientens mående och kan förstärka symtomen, säger Elin.

– Vi tar aldrig över patientansvaret utan ger rekommendationer och förslag. Dessa består av läkemedelsrådgivning och förslag på omvårdnadsåtgärder.

Enligt Lars Rheborg försöker teamet att så fort som möjligt efter ett besök få iväg de första sammanställningarna av skattningar och omvårdnadsåtgärder så att boendepersonalen snarast kan börja arbeta.

– Vårt besök brukar resultera i fem till tio åtgärder. Väljer personalen att genomföra dessa i sin helhet blir det ofta en kraftfull intervention omvårdnadsmässigt, säger Lars.

– Under hela arbetets gång finns vi i teamet tillhands som stöd via telefon, e-post eller genom ytterligare besök. Efter några veckors arbete på boendet följs ärendet upp av teamet och utvärderas.

"Mycket värdefullt att någon kommer utifrån"

Kerstin Torslund, sjuksköterska vid Lindens äldreboende, har anlitat BPSD-teamet under flera år.

– Genom teamet får vi grepp om situationer vi själva har svårt att hantera. Det är lätt att bli hemmablind och därför är det mycket värdefullt att någon kommer utifrån och ger förslag på åtgärder kring medicinering, miljö, bemötande, rutiner och kost.

– Alla våra boende är unika individer och vi måste hela tiden förbättra och utveckla oss, då är bättre att använda sig av BSPD-teamets kompetenser istället för att kämpa på ensam, säger Kerstin Torslund.

BPSD-teamet, vars insatser är kostnadsfria, har hela Stockholms län som upptagningsområde och tar uppdrag via remiss. Läs mer om teamet här

Publicerat 2015-04-07