ECT-patienters minnesfunktion undersöks

Socialstyrelsen har släppt en rapport kring minnesstörningar vid ECT, elektrokonvulsiv behandling, och ger rekommendationer om hur biverkningen bör granskas. Vid Norra Stockholms psykiatri erbjuds patienter med besvärande minnesstörning en uppföljning sex månader efter behandlingen.

Varje år behandlas fler än 3500 personer i Sverige med ECT, de flesta på grund av djup depression. 75 procent av patienterna blir mycket förbättrade eller helt återställda av behandlingen. En femtedel av patienterna upplever dock ett försämrat minne direkt efter avslutad ECT-behandling.

– Forskningsstudier har däremot inte kunnat visa att ECT ger bestående minnesstörning. Det finns alltså en skillnad mellan kliniska forskningsresultat och vissa patienters upplevelser. Socialstyrelsens rapport betonar därför vikten av att följa upp minnesfunktion hos patienter som behandlats med ECT, säger Carl Johan Ekman, medicinskt ansvarig överläkare vid Mottagning för hjärnstimulering på Norra Stockholms psykiatri.

Minnesskattning vid sexmånaderskontrollen

Vid Norra Stockholms psykiatri tillämpas det nationella kvalitetsregistret för ECT för att underlätta forskning kring behandlingens kortsiktiga och långsiktiga effekter.

– Innan behandlingen tillfrågas patienten om den upplever försämrat minne och får gradera en eventuell minnesnedsättning. Skattningen görs också vid utvärderingen direkt efter avslutad behandling. I kvalitetsregistret registreras även patientens tillstånd sex månader efter ECT. Patienten får då åter beskriva eventuell minnesstörning, och även svara på om informationen kring behandlingen varit bra.

Om patienten rapporterar en besvärande minnesstörning vid sexmånaderskontrollen erbjuds ett återbesök till läkare vid mottagningen.

– Då kan vi göra mer noggranna undersökningar och beskriva vilka minnesfunktioner som är påverkade, eller om det är så att patienten återinsjuknat i depression. Undersökande läkare kan vid behov remittera patienten för ytterligare undersökningar eller behandling av psykiater, psykolog, eller arbetsterapeut.

På Norra Stockholms psykiatri tillämpas redan sedan tidigare Socialstyrelsens rekommendationer.

– Den stadigt ökande registreringen i kvalitetsregistret kommer att medföra att eventuella minnesstörningar kopplade till ECT kommer att kunna utvärderas mer noggrant i framtiden, säger Carl Johan Ekman.

Publicerad 2016-06-27