Ett samtal om dagen ökar patientens inflytande

Ett samtal om dagen innebär att heldygnsvårdspatienter varje dag erbjuds ett 30-minuters samtal med en vårdpersonal. Syftet är att öka patienters delaktighet och ge en bättre struktur åt vården.

Åsa Steinsaphir, brukarinflytandesamordnare, och Anna Carlsson, enhetschef på avdelning 25 på Norra Stockholms psykiatri, ledde projektet ”Ett samtal om dagen” som nu har införts på flera avdelningar.  

Ett samtal om dagen innebär att alla patienter på avdelningen erbjuds ett samtal om dagen i högst 30 minuter med någon av personalen vid en bestämd tidpunkt på dagen. Det är alltid patienten som styr vad samtalet ska innehålla.   

Åsa Steinsaphir tog fram strukturen ”Ett samtal om dagen” då det var ett vanligt önskemål från patienterna i patientforum som hålls regelbundet på avdelningarna. Nu har flera avdelningar visat intresse både på Norra Stockholms psykiatri och på andra kliniker inom Stockholms läns landsting.

Avdelningen är positiv

Anna Carlsson som är avdelningschef på avdelning 25 är positiv till arbetssättet och säger att det nu finns en tydligare struktur kring samtalen som är en viktig del i behandlingen.

-Statusen på samtalet har på så vis höjts då projektet fört fram samtalet i ljuset som en kvalitetshöjare. Innan projektet hölls det en hel del samtal, men då var det oftast personalen som satte agendan för samtalet.

Hon menar också att fler patienter fångas upp och som får komma till tals då alla patienter dagligen söks upp av personalen och erbjuds ett samtal.

-Tidigare kunde samtalen prioriteras bort då annat ansågs som viktigare. Men i och med att fokus blir på patientens delaktighet, så ser nu personalen tydligt samtalets värde.

Vad säger patienterna?

- De flesta är positivt inställda. Men då samtalet är dagligen återkommande väljer många att tacka ja endast några gånger i veckan. Vi har fått mycket positiv feedback på att det är skönt att personalen söker upp en och att patient själv slipper jaga personalen. På patientforum och i vår enkät där projektet utvärderats har det också varit mycket positivt. Patienterna känner sig mer sedda och delaktiga i sin vård på ett annat sätt, säger Anna Carlsson.  

Vilken frågor är vanligast?

- Vad patienterna väljer att ta upp varierar, men det som oftast kommit upp är dagens mående och kommande planering. Men det kan också handla om egna intressen man vill prata om.

Både Anna Carlsson och Åsa Steinsaphir säger att det borde vara självklart att alla patienter garanteras ett samtal dagligen och menar att det är en insats som inte kostar något eller kräver någon vidareutbildning.