Fit for Life – en studie om fysisk träning och psykos

Studier har visat att fysisk träning har effekt på depression, kognitiv förmåga och metabola riskfaktorer. Det finns däremot lite forskning om effekterna hos psykospatienter. Därför ska man vid Midhagens öppenvårdsmottagning undersöka effekten av regelbunden motion på patienter som är förstagångsinsjuknade i psykos. 

– Syftet med studien är att undersöka effekterna på kognition, kroppskännedom, funktionsförmåga och metabola riskfaktorer av fysisk träning hos unga personer drabbade av psykos. Studien ska även använda sig av rollmodeller. Det innebär att unga psykospatienter ska utbildas till tränare och leda träning med stöd av mentorer. Träningen designas av Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH. Patienterna kommer att slumpas till antingen en tränare från GIH eller till en träningsutbildad patient, säger Maria Mattsson, enhetschef på Midhagen.

Före och efter träningsperioden kommer man att mäta längd, vikt, midjemått samt ta blodprover. Patienterna genomgår sedan konditions- och kognitionstest. De får även skatta kroppskännedom och funktionsförmåga.

– Från journaler hämtar vi uppgifter på diagnos, heldygnsvård, insjuknandedatum, medicinering, somatisk sjuklighet och sjukskrivning. Alla patienter kommer att utrustas med en enkel aktivitetsmätare och data på daglig aktivitet samlas i en databas. Den dagliga aktiviteten kan följas av patienterna själva via en app eller på en dator.

Öka funktionsförmågan i det dagliga livet

Målet är att höja funktionsförmågan i det dagliga livet, öka kroppskännedomen, optimera kognitiv förmåga och minska de metabola riskfaktorerna.

– Målet är också att ge hopp om återhämtning samt öka motivation till fysisk aktivitet genom att återhämtade patienter fungerar som förebilder när de leder den fysiska träningen. Vi tror även att genom att fokus ligger på en friskfaktor och inte på själva sjukdomen får vi sekundära effekter på självförtroende och minskar stigma.

– Vår förhoppning är att resultaten kommer att motivera vården att erbjuda träning till alla personer drabbade av psykos och att resultaten uppmuntrar patienterna att delta, säger Maria Mattsson.

Namnet Fit for Life kom till genom att man satte upp en låda på mottagningen där patienter, närstående och personal kunde lämna förslag. Studien är ett samarbete mellan Karolinska Institutet, Norra Stockholms psykiatri och Gymnastik- och Idrottshögskolan.

Riksförbundet för Mental Hälsa, RSMH, stöder studien och ska aktivt följa den med artiklar i sin tidning Revansch. Studien, som finansieras av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – Forte, kommer att starta under 2015 och beräknas pågå i tre år.

 Publicerat 2015-03-18