Nu startar Brukarstyrd inläggning för patienter med emotionell instabilitet

Patienter med emotionell instabilitet kan nu själva bestämma när de vill läggas in i heldygnsvården. Målet är att minska självdestruktivitet, stressbelastning och långvariga inläggningar.

Brukarstyrd inläggning, BI, är ett projekt i samarbete mellan öppen- och heldygnsvården. Det innebär att en sängplats finns tillgänglig på en avdelning enligt överenskommelse mellan patienten och ansvarig personal. Inläggningen sker på patientens initiativ och är kortvarig, oftast ett till tre dygn.


Sedan november finns ett enkelrum för den Brukarstyrda inläggningen på avdelning 51, antalet rum kommer utökas i takt med att fler kontrakt skrivs. I januari involveras även avdelning 24.

– Den brukarstyrda inläggningen är en naturlig utveckling av den planerade inläggningen som funnits hos oss i två år. Vid den planerade inläggningen har patienter kommit till exempel varje helg vilket minskat vårdtider och patientens beroende av oss, säger Anna Ekblom, enhetschef på avdelning 51.

Trygg miljö vid stress och kris

Vid den Brukarstyrda inläggningen kommer patienterna att gynnas på ytterligare sätt. En av de kortsiktiga vinsterna är att BI erbjuder en timeout i en trygg miljö vid ökad stress och hotande kris.

   
Camilla Gammel

– Det ökar också patientens ansvar och självständighet då hen själv bestämmer när vården ska kontaktas. Patienten kan skriva in sig själv dygnet runt och behöver inte ha något läkarsamtal. Hen ansvarar också själv för sin medicin under vistelsen här, säger Camilla Gammel, sjuksköterska på avdelning 51.

Det långsiktiga målet är att skapa en positiv självreglering av känslor och användandet av konstruktiva hanteringsstrategier.

– Den Brukarstyrda inläggningen ska förebygga självdestruktiva impulser och långvariga inläggningar. Relationen mellan oss personal och patienten blir också mer jämlik på det här sättet när det inte bara är vi som styr, säger Anna Ekblom.

Ingår i en forskningsstudie

Brukarstyrd inläggning är ett kliniskt utvecklingsprojekt som även ingår i en forskningsstudie. Joachim Eckerström är projektledare och koordinerar samarbetet mellan forskning och klinik.


Joachim Eckerström

– Brukarstyrd inläggning har sedan många år varit en del av god klinisk praxis i Nederländerna och där varit till stor hjälp för denna patientgrupp. Dock har inte metoden studerats vetenskapligt i samma utsträckning som vi kommer göra nu, säger Joachim Eckerström.

– Vi har sett ett stort behov av att vidareutveckla heldygnsvården och visar projektet goda resultat kommer det närmast att kunna revolutionera vården av personer med emotionell instabilitet.

Forskningsansvariga är Kent-Inge Perseius, docent vid Röda Korsets Högskola, och Lena Flyckt, docent på Karolinska Institutet. Det övergripande syftet är att undersöka patientupplevelsen av BI, hur psykiatriska symtom, mönster av självskadebeteende och hur copingstrategier påverkas på kort- och långsikt. Man ska även undersöka om BI minskar användingen av vanliga inläggningar samt belysa epidemiologiska och hälsoekonomiska aspekter.


Så fungerar det

  • Om kontaktpersonen från öppenvårdsmottagningen och koordinatorn (projektansvarig sjuksköterska inom heldygnsvården) tycker att BI kan vara till hjälp för dig som är patient kommer du få information om tjänsten. Om du vill ha BI skrivs ett individuellt kontrakt.
  • I kontraktet finns omvårdnadsplanen för BI och innehåller bland annat uppgifter om när BI ska användas, hur ofta, hur länge samt vilka omvårdnadsåtgärder BI ska innehålla.
  • Om du även ger samtycke till forskning skrivs en samtyckesblankett under. När kontraktet är färdigt skrivs BI in i vård- och krisplanen.