Ny förbättringsmodell ökar patienters delaktighet

På Midhagens öppenvårdsmottagning pågår sedan drygt ett år förbättringsmodellen Kupong – KvalitetsUtveckling med Patient- och NärståendeGruppen. Modellen har lett till ökat fokus på delaktighet för såväl patienter som närstående. 

Genom att låta patienter och närstående vid mottagningen delge sinakomma med synpunkter via enkät eller intervju hoppas man kunna skapa en bättre och säkrare vård.

– Det blev en rivstart trots att vi drog igång under sommaren 2013 och det var främst patientenkäter som kom in i början, något som förvånade oss. Vissa konkreta saker kunde vi åtgärda omgående efter de första mätningarna. Till exempel visste få patienter om vart de skulle vända sig när mottagningen är stängd. Då uppdaterade vi vår folder och varje behandlare blev mer noggrann med att berätta om det. Efter det gjorde vi två uppföljningar där ingen kände sig oinformerad, säger Maria Mattsson, enhetschef.

Delaktighet i vårdplanen efterfrågas

Andra saker kommer de att arbeta med över en längre tid, exempelvis delaktighet både för patienter och närstående. Från patienternas håll har främst delaktighet i vårdplanerna efterfrågats.

– Vi har därför haft tankesmedjor tillsammans med en duktig kurator från Serafen där vi tittat på hur man bättre kan samarbeta med patienterna kring vårdplanerna och hur tekniken kan användas på ett bra sätt. Numera skriver till och med några patienter aktivt själva sina vårdplaner och sitter inte bara med.

– Trots att vi försöker jobba mycket med familjer och närstående finns det fortfarande de som känner sig ensamma i sin situation. Alla upplever det naturligtvis inte så, men vi vill inte att någon ska behöva göra det. Därför har vi delaktighet som ett förbättringsområde även för närstående.

Mer kunskap genom studie

Under våren har en etikprövad studie genomförts där patienter, närstående och personal intervjuats om sina erfarenheter av KUPoNG.

– Vi gjorde studien för att se, och få mer kunskap om, hur man upplevde det här och vad man såg för förbättringspotential. En farhåga var att antalet frågor skulle uppfattas som för många, men så var det inte alls. Patienterna tyckte att frågorna var till en bra hjälp som fick en att tänka till och förstå mer om sjukdomen. Någon fick även till exempel via frågorna veta att man har rätt att läsa sin journal. De närstående var inte lika positiva utan flera tyckte att frågorna i närståendeenkäten var svåra att svara på.

Det viktigaste som studien visade var aspekter som hindrar respektive underlättar delaktighet hos patienter och närstående enligt Maria. En grundförutsättning för delaktighet är att patienter och närstående känner tillit.

– Vidare behöver patienterna uppmuntras och tillåtas ta ansvar för sin vård för sin egen skull för att inte bli passiva eller bli delaktiga på grund av tacksamhet mot personalen. För närstående är det viktigt att också bli uppmuntrade till delaktighet för att kunna förmedla både patientens och egna behov. Närstående behöver också bli uppmärksammade och få stöd för de egna behoven. För att det ska vara möjligt för personalen att ge patienter och närstående optimala förutsättningar för delaktighet behöver personalen hitta en balans mellan att skydda patienten från stress till att uppmuntra patienten till ansvar och delaktighet.

Även personalen behöver också hitta en balans för sin egen stress.

– Att uppmuntra delaktighet kan initialt innebära merarbete som försvåras av tidsbrist. Delaktighet innebär också att man som personal får feedback på sitt arbete. De flesta av oss vill ha respons för att kunna bli bättre, men det kan också kännas ovant och kanske innebära en inte helt bekväm känsla av att bli granskad. För att patientcentrerad vård ska kunna uppnås så behöver alla ovanstående aspekter beaktas, avslutar Maria Mattsson. 

Studiens resultat kommer att publiceras i en vetenskaplig artikel. Läs mer om KUPoNG här

Publicerat 2014-08-11