Ökad självmordsrisk hos patienter med självskadebeteende

Risken för självmord är 16 gånger högre hos unga vuxna som sjukhusvårdats i samband med en självskada jämfört med andra i samma ålder. Det visar en studie där Karin Beckman, Marie Dahlin och Bo Runeson vid Norra Stockholms psykiatri är medförfattare.

Att skada sig själv är relativt vanligt, framför allt bland unga, men man vet inte så mycket om hur det går för dessa personer längre fram i livet.

– Vi ville därför undersöka om självskadebeteende i unga år står för ett övergående illabefinnande eller om det också innebär mer långvariga psykiska problem. Vi ville även ta reda på om risken för självmord ökar och vilka som har störst risk för psykisk sjukdom och självmord, säger Karin Beckman, psykiater på Norra Stockholms psykiatri och doktorand vid Karolinska Institutet.

Studien visar att risken för självmord är 16 gånger högre hos unga vuxna som sjukhusvårdats i samband med en självskada jämfört med andra i samma ålder.

– Vi såg också att många av dem har fortsatta psykiatriska problem. En av fem behövde psykiatrisk heldygnsvård, och hälften behandlades med psykiatriska läkemedel vid uppföljning mer än fem år efter självskadan. Att ha psykisk sjukdom, särskilt en psykossjukdom, innan eller i samband med självskada ökade risken för senare problematik, både vad gällde självmord och fortsatt psykiatrisk sjuklighet i vuxen ålder.

Fokusera mer på unga vuxna

Studiens resultat visar även att det är viktigt att fokusera mer på unga vuxna som skadat sig själva för att minska risken för psykiatriska problem i vuxen ålder liksom risken att dö i självmord. I samband med självskador bör man noggrant bedöma och omhänderta eventuella psykiska sjukdomar eftersom de har stor betydelse för senare negativ prognos.

– Vi vet tyvärr fortfarande lite om hur det går för dem som självskadar, men inte kommer till sjukvårdens kännedom. Vi behöver även lära oss mer om vad som gör att många klarar sig bra i framtiden trots självskador i unga år, liksom vilka insatser som hjälper unga som självskadar på bästa sätt, säger Karin Beckman.

Publicerat 2016-09-29

Studien “Mental illness and suicide after self-harm among young adults: long-term follow-up of self-harm patients, admitted to hospital care, in a national cohort” publicerades i Psychological Medicine, september 2016.