Projekt ska undersöka universitetsstudenters hälsa

Marie Dahlin har fått 2,28 miljoner kronor till projektet ”Suicidalt beteende och hälsa bland unga vuxna inom högre utbildning och i övergång till arbetslivet”.

– Projektet bygger på registerstudier där jag har en unik databas med information om alla svenskar i åldrarna 18-39 år. I databasen finns beskrivningar av när och vilka högre studier de bedrivit, data om diagnoser från patientregistret och dödsorsaker från Dödsorsaksregistret. Dessutom har vi uppgifter om föräldrars utbildningsnivå och föräldrars och syskons dödsorsaker, säger Marie Dahlin, överläkare och universitetslektor vid Norra Stockholms psykiatri samt Karolinska Institutet.

Vid Norra Stockholms psykiatri finns blivande sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, läkare, psykologer, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och socionomer. En av frågeställningarna inom projektet är om det finns skillnader i dödlighet, särskilt suicid, och psykisk hälsa, inklusive suicidalt beteende, mellan universitetsstuderande och icke-studerande. En annan fråga är om det är skillnad mellan studerande inom olika utbildningar.

– De första preliminära resultaten pekar mot en förhöjd risk för död, både i suicid och av andra orsaker, hos de som är aktiva studerande vid universitet eller högskola jämfört med de som har genomfört högre utbildning men inte studerar för närvarande. Risken är dock ännu högre för de som inte bedriver högre studier och som har grundskola eller gymnasieutbildning som högsta uppnådda utbildningsnivå.

Tidigare forskning saknas

– Detta är ett så gott som helt outforskat fält, trots att nästan hälften av befolkningen under någon tid i livet deltar i högre utbildning. Universitets- och högskolestuderandes hälsa är knappt undersökt alls, annat än i begränsade enkätundersökningar. Med dessa data som grund finns dock möjlighet att på ett representativt sätt studera dessa frågor.

– Resultaten kan ge grund för interventioner från sjukvård inklusive studenthälsovård samt för beslutsfattare inom arbetsmarknad, utbildningspolitik och sociala frågor i det svenska samhället, säger Marie Dahlin.

Medlen, som delas ut av Forte - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, har sökts tillsammans med Rickard Ljung, KI, Marjan Vaez, KI, och Bo Runeson, NSP/KI. Projektet pågår till 2018. 

Publicerad 2015-12-18

Läs mer