Självvald inläggning ska förbättra vård- och arbetsmiljö

Erfarenheter från Norge visar att självvald inläggning kan leda till färre överbeläggningar och minskat våld inom heldygnsvården. – Vi hoppas kunna se liknande resultat här, säger Michael Viklund, som leder projektet Självvald inläggning vid Norra Stockholms psykiatri.

Självvald inläggning innebär att patienten själv bestämmer över sina in- och utskrivningar. Sedan den 1 oktober finns det en säng reserverad på avdelning 5 för projektet. Vid Jaeren Distriktspsykiatriske senter, DPS, utanför Stavanger i Norge arbetar man sedan flera år med vårdinsatsen. 

– Där upplevde man platsbrist, mycket tvång och en ohållbar situation. Resultatet efter fem år är att vårddygnen halverats och tvångsåtgärderna minskat med drygt 60 procent. Genom självvald inläggning har även arbetsmiljön förbättrats och det är lättare att rekrytera personal. Vi hoppas på ett liknande resultat, och en syn på heldygnsvården som ett komplement till den övriga vården och inte ett nödvändigt ont, säger Michael Viklund.

Det unika enligt Michael är att patienten får ett ökat självbestämmande vilket i sin tur leder till en bättre vårdmiljö.

– Får patienten välja själv och till exempel komma in innan den blir LPT-mässig behöver det inte bli så dramatiskt. Många av våra tvångsåtgärder beror på att patienterna är för sjuka när de kommer hit och vårdtiden blir längre än vad som hade behövts. Samtidigt får övriga patienter en lugnare och mer vårdande omgivning och kan bli mer uppmärksammade av personalen.

Inläggning dygnet runt året om

Patienten, som ska vara nyinsjuknad i psykos, skriver på ett kontrakt tillsammans med avdelning 5 och Midhagens öppenvårdsmottagning för att ha möjligheten till självvald inläggning. Nu har omkring tio kontrakt skrivits och man hoppas på 30 innan jul.

– Man kan komma till oss 24 timmar om dygnet året runt efter man skrivit på kontraktet. När patienten väl är inskriven får den stanna som mest fem dagar. Hen får naturligtvis prata med läkare, men behöver det inte, och gås igenom på ronden som en vanlig patient. Givetvis måste patienten följa avdelningens regler men behöver inte vara drogfri, då hade vi tyvärr fått neka en stor del av patienterna. Patienterna får dock inte vara hemlösa.

Projektet pågår även vid Psykiatri Södra Stockholm där man tar emot patienter som varit sjuka under en längre tid. Pilotprojektet kommer att utvärderas efter hand.

– Vi ska göra kvalitativ forskning där patienterna i en större intervju får svara på frågor om bland annat livskvalitet, relation till vårdare och om, eller hur, synen på vården har förändrats sedan projektstarten.

Erfarenheter från Stavanger visar att självvald inläggning förändrar relationen mellan patienter och personal.

– I och med självbestämmandet ändras också maktfördelningen. Vi som personal finns nu där för att patienten själv valt det på egen hand vilket är väldigt alliansstärkande. Här finns istället utrymme för patienten att prata med oss, äta mat, vila och bara komma hemifrån. Mellan vårdare och patient har man mycket att vinna, säger Michael. 

Projektet Självvald inläggning kommer att pågå minst ett år med trolig förlängning.

Publicerat 2014-11-17