Våldsförebyggande arbete ger tryggare patienter

Genom Bergenmodellen, som är en metod för att förebygga samt bemöta hot och våld på psykiatriska vårdavdelningar, skapas en bättre miljö för både patienter och personal på Norra Stockholms psykiatri. 

Patienter på en psykiatrisk avdelning har rätt att möta en miljö som känns trygg och säker. De flesta är också nöjda med vården och bemötandet, och tycker att de vårdats av kunnig och medkännande personal.

Men det finns även patienter och närstående som upplevt miljön på avdelningarna som hotfull och otrygg. Ibland har det berott på andra patienters beteende, men i vissa fall har man upplevt att personal har visat bristande respekt och hotfullt beteende mot patienter.

För att skapa en så trygg och säker miljö som möjligt för både patienter och personal utbildas Norra Stockholms psykiatris medarbetare i Bergenmodellen. Modellen lärs ut till alla yrkeskategorier på klinikens heldygnvårdsavdelningar. Efter utbildningen, som varvar fysisk teknik och teori, finns möjlighet för personalen att öva på sina kunskaper två gånger per termin.

Läs mer om Bergenmodellen här.

Publicerat 2014-08-04