Vi söker vuxna med adhd till studie om snälla magbakterier

Patienter mellan 18 och 45 år som har fått diagnosen adhd utan autism sökes till ett nytt forskningsprojekt om behandling av adhd med magbakterier. Studien vill pröva om snälla magbakterier hjälper vid adhd.

Hallå där Elin Mattsson, sjuksköterska på Mottagning för adhd I,
S:t Eriksplan, varför startar projektet?

På senare år har tarmens betydelse för vårt mående fått allt mer uppmärksamhet. Kunskap om hur tarmens bakterieflora påverkar hjärnan, hormoner, immunsystem och vissa nervsignaler har kartlagts.Hypoteser har vuxit fram om att en mindre gynnsam tarmflora skulle kunna ge upphov till en låggradig inflammation i kroppen som bidrar till uppkomsten av psykisk sjukdom eller att tarmbakterierna skulle producera signalsubstanser som påverkar hjärnan. Nyligen visade en finsk studie att snälla magbakterier kan minska förekomsten av adhd och aspergers syndrom. Stora studier har också visat att mag- och tarmsymtom är mycket vanligt hos personer med adhd.

Forskningsprojektet BAMBA som står för Behandla Adhd med MagBAkterier och vill undersöka sambandet mellan tarmflora och adhd. 

- Är tarmfloran annorlunda hos personer med adhd?
- Finns det tecken på inflammation i tarmen?
- Kan behandling med snälla magbakterier påverka personer med adhd på ett positivt sätt?

Hur länge håller studien på?
Studien håller på till årsskiftet 2018.

Varför är det här viktigt?
Om snälla magbakterier visar sig förbättra mag- och tarmsymtom och/eller adhd-relaterade områden som svårighet att reglera uppmärksamhet kan detta bli ett komplement till den behandling som kan erbjudas idag. För de som inte kan eller vill använda läkemedel har hittills alternativen varit begränsade. Vi hoppas att detta i framtiden kan leda till att fler får hjälp.Efterfrågan på icke-farmakologiska och psykologiska behandlingsalternativ är stor, men den begränsade forskningen på området gör att vi i dagsläget inte kan ge några generella rekommendationer avseende till exempel kost kopplat till adhd.

Kan IBS patienter vara med i studien?
Att ha IBS, Irritable bowel syndrome, är inget hinder för att delta.

Kostar det något att delta i studien?
Det är kostnadsfritt att vara med. Alla som delar i studien får tre biobiljetter vid det sista besöket. Att delta är frivilligt och påverkar inte den behandling man har i övrigt, man kan när som helst välja att avbryta sitt deltagande.

Vad händer steg för steg när man har anmält sig?
Efter överenskommelse via telefon eller mejl bokas en tid för studiestart. Provtagningsutrustning, skattningsformulär och en samtyckesblankett skickas hem med post och tas sedan med till det första besöket.

Inför det första besöket tar man ett urin- och avföringsprov i hemmet. På mottagningen får man svara på frågor om bland annat adhd-symtom och lämna ett blodprov. Under nio veckor tar man sedan en matsked varje dag av probiotikapulvret till frukost.  

Studien är dubbelblind vilket innebär att hälften av de som deltar kommer få probiotika som är snälla mag- och tarmbakterier och hälften placebo, ett icke-verksamt preparat. Varken forskningssjuksköterskan eller de som deltar vet vilket preparat man får förrän efteråt. Efter nio veckor avslutas studien med ny provtagning och ett avslutande besök.

Vilka patientgrupper kan inte delta i studien?
Patienter med autismdiagnos kan tyvärr inte delta då det tidigare gjorts studier på barn med autism och tarmflora vilket skulle göra det svårare att dra slutsatser av resultaten av forskningen. Av samma anledning kan patienter som har en diagnostiserad mag- och tarmsjukdom inte heller vara med.

Hur anmäler man sig?
Det går bra att meddela sin behandlare på Mottagning för adhd I, S:t Eriksplan på telefon 08-123 487 42 eller Mottagning för adhd II, S.t Eriksplan på telefon 08-123 488 70.  
Eller kontakta forskningssjuksköterska Elin Mattsson direkt på elin.mattsson@prima.se