Journalstudie

Journalstudie av asylsökande patienter som gjort självmordsförsök.

Asylsökande personer befinner sig i en speciell, stressfylld livssituation, ofta med tidigare svåra upplevelser och med en osäker framtid i Sverige. Det innebär en risk för psykisk ohälsa, men det har gjorts få studier om självmordsförsök hos asylsökande.

I den här studien undersöker vi om det finns skillnader i sjukdomsbild, riskfaktorer men också skyddsfaktorer för självmord och självmordsbeteende mellan gruppen asylsökande och en kontrollgrupp, som också sökt för självmordsförsök under samma tidsperiod men som har svenskt personnummer. Vi undersöker också om det finns skillnader i bedömning och behandling när de kommer till psykiatrin.

Genomgång av journaler

För att studera detta går vi igenom journalerna för asylsökande som sökt på psykiatriska akutmottagningen för självmordsförsök och jämför med kontrollgruppen. Vi använder dels ett frågeformulär som vi själva skapat utifrån en genomgång av tidigare litteratur och dels en välkänd skattningsskala för att bedöma självmordsavsikt. 

Studien är godkänd av regionala etikprövningsnämnden i Stockholm.

Kvalitativ studie

I en senare fas kommer vi att göra en kvalitativ studie av ett urval av journalerna, för att studera såväl sjukdomsbilden som hur kommunikationen mellan patient och personal ser ut.

Förhoppning är att studien ska ge behandlare ökad kunskap och därmed ökad möjlighet att förstå och fånga upp suicidalitet hos asylsökande. I förlängningen ska det leda till förbättrad bedömning och behandlingsplanering.