Vårdgivare

Vi tar emot patienter enligt följande:

Remisshantering

Remiss ska vara skriven av en psykiater och patienten ska ha diagnosen adhd. Samsjuklighet utgör inget hinder för remittering, men blir föremål för individuell bedömning utifrån en värdering om patienten är hjälpt av den vård som erbjuds på mottagningen.

Adhd-behandling vid samtidig psykiatrisk problematik som avancerat självskadebeteende, autismspektrumtillstånd, aktuell missbruksproblematik eller mental retardation samt psykossjukdomar och bipolärt syndrom Typ 1 ligger utanför vårt uppdrag.

Neuropsykiatrisk utredning ska vara gjord enligt klinikens och regionala vårdprogrammets riktlinjer för neuropsykiatriska tillstånd eller motsvarande, och utlåtande ska finnas tillgängligt. För att kunna tas emot av oss är det önskvärt att patienten är optimalt behandlad och utvärdering gjord vad gäller annan psykiatrisk samsjuklighet, till exempel depression, ångest, kristillstånd och missbruk/beroende. Drogfrihet ska vara dokumenterad i patientens journal, se remissmall nedan.

Observera att Beroendecentrum Stockholms uppdrag är att utreda och behandla patienter med adhd och aktuellt missbruk/beroende. Patienter med beroende/missbruk ska därför remitteras dit direkt.

Patienten bör vara informerad om att det är behandlingsteamet hos oss som avgör vilka insatser ur mottagningens utbud som patienten kan få ta del av. Remittenten ansvarar för att föra vidare denna information till patienten.

När remissen är skickad till mottagningen kommer mottagningens remissansvariga att göra en bedömning. Om remissen inte uppfyller kraven enligt nämnda riktlinjer för remittering återskickas den med avslag alternativt önskan om komplettering till remittenten. Blir remissen godkänd skickas ett remissvar till remittenten samt en svarsbekräftelse till patienten.

Remissmall för mottagningen

  • Aktuella kontaktuppgifter
  • Aktuell problematik
  • Tidigare vårdkontakter och bifogad neuropsykiatrisk och/eller andra utredningar
  • Bedömning av tidigare och aktuellt missbruk
  • AUDIT/DUDIT
  • Urinscreening för narkotika
  • Blodprov (CDT)
  • Aktuell psykiatrisk bedömning och somatisk bedömning för att utesluta påtaglig samsjuklighet med till exempel: SCID I, MINI, MADRS.