Basutredning

Basutredning inom vuxenpsykiatrin i Region Stockholms, är en grundläggande standardiserad utredning som utgör ett underlag för diagnostik och vårdplanering. Syftet är att säkerställa att kartläggningen av dina problem- och behovsområden håller hög kvalitet. Den ska också möjliggöra systematisk och jämförbar uppföljning av vårdinsatser och behandlingsresultat. 

Basutredning hos sjuksköterska

Som ny patient på mottagningen får du göra en basutredning. Den innehåller inskrivning på mottagningen, kartläggning av de besvär du vill ha hjälp med samt planering för fortsatt behandling enligt dina behov med eventuell utökad utredning.

En basutredning består till största delen av självskattningar* och intervjuer**. Som patient träffar du i ett första besök en sjuksköterska som genomför särskilda skattningar. Sjuksköterskan kontrollerar även aktuella personuppgifter och vilka personer du önskar är delaktiga i din vård och behandling på mottagningen. Det upprättas en basal krisplan.

Ni går igenom mottagningens vårdutbud med hjälp av ett grafiskt schema enligt Stepped-Care-modellen. Du kan också anmäla dig till vår patient- och närståendeutbildning. Vi kontrollerar blodtryck, puls, längd och vikt samt genomför ett övervakat urinprov på varje patient. Sedan skickar din behandlare en remiss för blodprovstagning till ett laboratorium. Du kan gå till laboratoriet utan tidsbeställning och utan remiss men med ditt ID-kort. Avslutningsvis bokas ett besök hos läkare för att avsluta basutredningen.

Basutredning hos läkare

Under detta besök träffar du en läkare på mottagningen som utvärderar blodprover och eventuella avvikande urinprover samt genomför en enkel läkemedelsgenomgång. Önskar du nyinsättning av medicinsk behandling för adhd informeras du både muntligt och skriftligt om centralstimulerande medel.

Vid både nyinsättning eller fortsatt förskrivning av centralstimulantia ber vi dig skriva på ett dokument där vi kommer överens om hur det ska gå till framöver. I överenskommelsen  står bland annat att vi får ta övervakade urinprover och att vi kräver att de inte visar intag av droger för att kunna skriva ut centralstimulantia.

Det står även att vi får gå in i läkemedelsförteckningen för att kontrollera att förskrivning inte sker från annat håll. Vi ersätter inte heller borttappade mediciner och förskriver inga mediciner under hot. Tillsammans med din läkare upprättar du en basal vårdplan som beskriver vilka insatser som ska genomföras utifrån dina behov. Den ger även en samlad bild av den hjälp och det stöd du behöver för att få en bättre psykisk hälsa. För uppföljning av nyinsatt medicinering bokas en tid hos sjuksköterskan.

* Självskattning innebär att du själv får värdera (skatta) dina besvär med hjälp av olika skattningsskalor. Du kan göra detta antingen 1) hemma via internet eller 2) på mottagningen på dator tillsammans med din behandlare.

** Intervjuerna består av två delar. I den diagnostiska intervjun är frågorna förbestämda och ställs enligt en manual av läkaren. I den andra delen får du med hjälp av den behandlare som intervjuar dig kartlägga din sjukdomshistoria, sociala bakgrund och livssituation.