Patientforum

Patientforum är öppna forum inom Norra Stockholms psykiatris heldygnsvård. Mötena sker varje vecka där patienter, enhetschef och en oberoende mötesledare träffas för att diskutera allmänna frågor vid avdelningen.

Syftet med forumen är att underlätta för patienter att framföra sina frågor, förslag och synpunkter på en generell nivå. Det kan till exempel handla om frågor som rör lokaler eller inredning på avdelningen.

Efter varje möte finns anteckningar med svar tillgängliga så att patienter och personal kan se vilka frågor som tagits upp och vilka förändringar som ska göras. I minnesanteckningarna redovisas antal deltagande patienter, ej namngivna, med hänsyn till patienternas beroendeställning.