Bemöta hot och våld

Bergenmodellen är en metod för att förebygga och bemöta hot och våld på psykiatriska vårdavdelningar. Syftet med metoden är att skapa en miljö och vård som fungerar på bästa möjliga sätt för både patienter och personal.

Metoden är grunden för de värderingar och det bemötande som ska finnas på våra psykiatriska vårdavdelningar.

Inriktningen bygger på det förebyggande arbetet i vardagen. Syftet är att bygga goda relationer mellan patienter och personal. Här finns tydliga riktlinjer för hur personalen ska agera i samband med hot- och våldshändelser. Utgångspunkten är att både patienter och personal ska känna sig trygga och säkra i den psykiatriska vården.

Modellen lärs ut till alla yrkeskategorier på Norra Stockholms psykiatris heldygnsvårdsavdelningar. Efter utbildningen, som varvar fysisk teknik och teori, finns möjlighet för personalen att öva på sina kunskaper två gånger per termin.

Tre nivåer

Så långt som möjligt ska personalens arbete vara inriktat på att förebygga att hot och våld överhuvudtaget uppstår. Det förebyggande arbetet är i Bergenmodellen indelat i tre nivåer som avspeglar tre olika lägen:

  1. Den vanliga vardagen på avdelningen, utan aggressiva situationer. Här ligger fokus på att bygga och underhålla goda vardagsrelationer.
  2. Irriterade och upprörda situationer. På den andra nivån handlar det om att sätta gränser och lugna ner vid upprördhet för att förhindra att en våldsam situation uppstår.
  3. Tydligt aggressiva eller våldsamma situationer. Här handlar det om att ta fysisk kontroll vid en våldsam situation. Förhindra skador och kommunicera med patienten under och efter händelsen.

Kännetecken på avdelningar som använder modellen

Med hjälp av Bergenmodellen kan personal tidigt identifiera när en patient börjar bli hotfull och aggressiv och därmed lugna ned situationen. 

  • Man arbetar i vardagen med att skapa våldsförebyggande avdelningsatmosfär och miljö som bygger goda relationer mellan patienter och personal.
  • Personalen försöker förstå vilka orsaker som kan ligga bakom att en patient blir upprörd, hotfull eller våldsam.
  • Personalen har ett lugnt, engagerat och respektfullt bemötande också vid gränssättningar och fysiska kontrollåtgärder
  • Såväl patienten som personalgruppen får möjlighet att diskutera och reflektera efter en incident.