Delaktigheten är central i din vård

För att öka möjligheten till förbättrad livskvalitet är det viktigt att du som är patient kan delta i besluten om din vård. I syfte att öka delaktigheten i vårdarbetet erbjuder vår klinik olika stöd och möten För att ytterligare bidra till patientperspektivet har kliniken även anställt personer som har egen erfarenhet av återhämtning från psykisk sjukdom.

Medarbetare med egen erfarenhet av psykisk sjukdom 

På kliniken arbetar personer med egen erfarenhet av återhämtning från psykisk sjukdom som BISAM, brukarinflytandesamordnare, eller MB, medarbetare med brukarerfarenhet. Med deras erfarenheter, stöd och insikter kan vi bidra till ett förbättrat patientperspektiv i frågor som rör patienter och närstående.

BISAM och MB lyfter patientperspektivet           

Uppgiften för BISAM innebär utvecklings- och förbättringsarbete för patienterna, ur ett patientperspektiv, med fokus på delaktighet och inflytande i vården.

För MB handlar arbetet om att stötta patienter, vägleda personal och lyfta patientperspektivet på våra heldygnsvårdsavdelningar och öppenvårdsmottagningar.

De som arbetar som BISAM eller MB samordnar och leder flera av klinikens återkommande möten.

Patientskolan

Som patient inom psykiatrin är det viktigt att känna att man inte är ensam med sina problem, och att det finns hopp. Med Patientskolan erbjuder vi stöd och gemenskap för patienter som har en pågående behandling inom öppenvården på vår klinik. 

Patientskolan omfattar fem träffar och leds av klinikens BISAM och MB, som återhämtat sig från psykisk sjukdom. Det sker inte någon rapportering eller journalföring och det kostar inte deltagarna någonting.

Patientskolan omfattar fem träffar med olika teman

  1. Hur fungerar psykiatrin här, vem gör vad?
  2. Vad är återhämtning?
  3. Vad kan andra samhällsinstanser hjälpa mig med och hur?
  4. Hur pratar man om hur man mår med närstående, vänner och kollegor. Hur öppen kan man vara?
  5. Hur kan jag hjälpa mig själv? Tips och verktyg.

För mer information, kontakta Inka Rodriguez, BISAM.

Forum utvecklar öppenvården

På våra öppenvårdsmottagningar finns olika grupper och forum för att öka patienternas inflytande, med målet att utveckla vården. För mer information, kontakta din öppenvårdsmottagning.

Brukarråd

Representanter från kliniken möter en gång i månaden aktuella patient- och närståendeföreningar.

Brukarrådet ska vara ett forum för information, frågor och förslag samt synpunkter på klinikens verksamhet. Syftet med Brukarrådets arbete är att utveckla och förbättra verksamheten vid vår klinik, med patienters och närståendes behov i fokus. Arbetet samordnas av klinikens BISAM.

Patientforum

I syfte att utveckla och förbättra heldygnsvården håller avdelningarna Patientforum varje vecka. Här kan avdelningens patienter delta för att lämna synpunkter och förbättringsförslag eller ställa frågor om vården. Mötet leds av BISAM tillsammans med enhetschefen.

Stöd från andra i samma situation 

Det finns många föreningar och intresseorganisationer med medlemmar som är eller har varit i samma situation som du som är patient. Dessa organisationer kan hjälpa dig att ta till vara dina rättigheter samt ge stöd. Läs mer under Stödorganisationer.

Dina åsikter är viktiga

Du som är patient eller närstående kan när som helst lämna synpunkter på vården. Läs mer under Synpunkter.

Synpunkter på öppenvården

Vid två tillfällen per år ber vi dig som är patient i öppenvården att bedöma din vård i en patientenkät. Dina synpunkter ger oss värdefull information som bidrar till att utveckla vården.

Synpunkter på heldygnsvården

Vid utskrivningen från heldygnsvården vill vi gärna ta del av hur du upplevt din vård i en patientenkät. Dina synpunkter ger oss värdefull information som bidrar till att utveckla vården.

Patientenkät med slumpvis urval

Vartannat år skickas en patientenkät till 15 000 slumpvis utvalda patienter inom Region Stockholms vuxenpsykiatri. Resultatet blir värdefull information som kan bidra till att utveckla vården.