Din delaktighet

Det är viktigt att du som patient kan delta i beslut om din vård. Det ökar chansen för att vi ska kunna hjälpa dig att få bättre en livskvalitet.

BISAM - Brukarinflytandesamordnare 

På Norra Stockholms psykiatri finns två personer som arbetar heltid som brukarinflytandesamordnare, BISAM. De är anställda utifrån egen erfarenhet av psykisk ohälsa och psykiatrisk vård. De bevakar generella frågor som rör dig som patient och dina närstående. Särskilt fokus ligger på er delaktighet och inflytande i vården. Däremot har de inte i uppdrag att handlägga enskilda patientärenden.

MB - Medarbetare med brukarerfarenhet

Hos oss finns även två personer anställda på samma grunder som BISAM, det vill säga att de har egen erfarenhet av psykisk ohälsa och psykiatrisk vård. De arbetar som en del av vårdteamet och ger stöd och vägledning för patienter både i öppen- och heldygnsvården. De arbetar för närvarande på avdelning 53, avdelning 25 och på Mottagning för affektiva sjukdomar I, S:t Eriksplan. Här kan du se en film om MB

Patientskolan

Patientskolan består av fem träffar i grupp. Vi pratar om återhämtning från allvarlig psykisk ohälsa ur ett allmänt perspektiv. Vad har varit till hjälp? Hur hjälper jag mig själv? Vilka utmaningar möter jag som patient?
På patientskolan går vi igenom hur samhällets olika hjälpinstanser fungerar på övergripande nivå. Vi delar med oss av tips och erfarenheter från hur vi hanterar vardagen, både strategier för att må bra, men också sådant som stigma, vänskap, ensamhet och att våga känna hopp.
Träffarna består både av information och gemensamma diskussioner, och leds av klinikens BISAM och MB.
Patienter med pågående kontakt på Norra Stockholms psykiatri kan anmäla sig. Vi har sekretess, det kostar ingenting och vi för ingen journal. 

Vill du få mer information eller göra en intresseanmälan? Kontakta någon av oss i BISAM, Åsa Steinsaphir eller Josefin Hallenborg, se information i högerspalten.

Brukarråd

På kliniken finns även ett brukarråd. Där deltar utsedda medarbetare tillsammans med representanter från patient- och närståendeföreningar. Rådets arbete samordnas av BISAM. Brukarrådet sammanträder en gång per månad. Här kan du läsa mer om Brukarrådet.

Patientforum

Patientforum hålls som ett möte varje vecka inom heldygnsvården. Du som är patient erbjuds att delta och lämna synpunkter, förbättringsförslag eller ställa frågor om den vård du får. Det som tas upp på patientforum används för att förbättra och utveckla vården. Patientforum leds av BISAM, tillsammans med avdelningens enhetschef.

Öppenvård

På våra mottagningar finns forum där du kan vara med och ha inflytande över vården. Flera av våra verksamheter har olika grupper för inflytandearbete. Fråga på din lokala mottagning vilka möjligheter som finns för dig.

Vårdplanen viktigast

Målet är att både du som patient och dina närstående ska vara delaktiga och kunna påverka den vård du får. Det viktigaste instrumentet för det är din vårdplan. Varje gång din vårdplan uppdateras kan du få en kopia på den. Den hjälper dig att hålla dig informerad om vad du redan har åstadkommit och vad som händer härnäst.

Stöd från andra i samma situation 

Det finns många föreningar och intresseorganisationer med medlemmar  som är eller har varit i samma situation som du. De kan hjälpa dig att ta till vara dina rättigheter eller ge dig annat stöd, se Stödorganisationer.

Din åsikt är viktig

Vartannat år får 15 000 slumpvis utvalda patienter inom vuxenpsykiatrin i Stockholms läns sjukvårdsområde en patientenkät hemskickad. Vi är tacksamma om du vill hjälpa oss genom att fylla i enkäten. Du måste naturligtvis inte vänta på att få hem en patientenkät, utan kan när som helst lämna synpunkter på vården. Läs mer under rubriken Synpunkter.