Patientsäkerhet

Vi arbetar aktivt med patienter och närstående och varje enhet har fokus på deras perspektiv.

Det övergripande patientsäkerhetsarbetet

Vi vill lära oss av de misstag som görs så att de inte upprepas. Därför har vi en organisation inom kliniken med speciellt utbildade patientsäkerhetsambassadörer och samordnare och en patientsäkerhetsgrupp som möts regelbundet. Det finns ett drygt trettiotal specialutbildade medarbetare i händelse- och riskanalys. Varje medarbetare ska nås av detta arbete och patientsäkerhet ska vara en del av vårdkulturen.

Patient- och närståendearbetet

Kliniken har patient- och närståendesamordnare med ombud för detta på alla sektioner. De verkar bland annat för att det finns samrådsgrupper och patientforum inom alla enheter och att utveckla och stödja nya former av patient- och närståendeinflytande. 

Det finns en rutin utarbetad för när synpunkter och klagomål kommer in från patienter och närstående. Goda synpunkter och förslag till förbättringar har kommit fram i detta samarbete. Samordnarna fungerar som informationsbärare inom sektionerna och till patient- och närståendeorganisationerna.

Patientsäkerhetslagen

Patientsäkerhetslagen säger att vårdgivaren ska planera, leda, kontrollera och förebygga vårdskador så att god vård kan erbjudas. Patienter och närstående ska kunna delta i patientsäkerhetsarbetet. Tillbud och negativa händelser ska utredas. Vårdgivaren och Inspektionen för vård och omsorg, IVO, utreder händelser som gäller klagomål mot hälso- och sjukvården och dess personal.

Skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonal:

  • Personalen ska bidra till hög patientsäkerhet. Därför ska personalen rapportera tillbud och negativa händelser.
  • När en vårdskada inträffar ska patient och närstående informeras.
  • Händelsen ska utredas och åtgärder vidtas så att det inte händer igen. Patient och närstående ska informeras om vilka åtgärder som har vidtagits.
  • Patient och närstående ska informeras om möjligheten att anmäla händelsen till IVO, Patientnämnden, Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag och Läkemedelsförsäkringen.