Brukarrådet

– En möjlighet att vara delaktig i och påverka vården.

Brukarrådet vid Norra Stockholms psykiatri består av representanter för lokala patient- och närståendeföreningar. Rådets arbete samordnas av klinikens BISAM, Brukarinflytandesamordnare.

Brukarrådet arbetar för att kliniken ska uppmärksamma patienters och närståendes behov och önskemål i vården. Målet är att alla ska vara delaktiga och kunna påverka sin vård.

Rådet är fristående från kliniken, men har regelbunden kontakt med klinikledningen. Det sammanträder en gång per månad. Arvode betalas för uppdraget.

Vill du bidra till att uppmärksamma patienters och närståendes behov?

Patienter eller närstående som vill medverka i Brukarrådet kan vända sig till någon av de lokala föreningarna för att höra mer om hur man kan bli brukarrådsrepresentant.

Brukarrådets lokala föreningar

Du kan kontakta någon av lokalföreningarna nedan för mer information.

Balans Stockholm – För alla med erfarenhet av depression, bipolär sjukdom eller utmattningssyndrom - egen eller hos närstående

www.balansstockholm.se

IFS – Intresseföreningen för personer med schizofreni och liknande psykoser, centrala Stockholm

www.ifscs.se

OCD-föreningen Stockholm – Patient- och anhörigförening för personer med erfarenhet av tvångssyndrom

www.ocdstockholm.se

EQUAL Stockholm – Frihet, Jämlikhet, Rätt, Solidaritet, Social, ekonomisk och demokratisk hållbarhet

www.equalsthlm.se

RSMH – Riksförbundet för social och mental hälsa

www.rsmh.se

SPES i Stockholm – För suicidprevention och efterlevandes stöd

www.spesistockholm.se

ÅSS – Ångestföreningen i Stockholm

www.angest-stockholm.se