Tystnadsplikt och sekretess

Hälso- och sjukvårdspersonal får inte lämna ut uppgifter om dig utan ditt medgivande.

Tystnadsplikt och sekretess

Alla som arbetar inom hälso- och sjukvården har tystnadsplikt. Det betyder att ingen får lämna ut uppgifter om dig, din sjukdom, din behandling eller om din privata situation utan att du själv har godkänt det. Den som bryter mot tystnadsplikten och sekretesslagen kan straffas.

Gäller även din journal

Sekretessen gäller även uppgifterna i din journal, både skriftliga och muntliga. Personalen inom hälso- och sjukvård ska endast ta del av de uppgifter som behövs för det aktuella besöket.