Kan inflammatoriska processer i hjärnan ligga bakom psykos?

Norra Stockholms psykiatri ingår i ett forskarnätverk där man studerar om inflammation i hjärnan kan till del vara orsaken till schizofreni och/eller annan psykossjukdom.

Nyinsjuknade psykospatienter tillfrågas om medverkan och för de som väljer att ingå görs en utredning psykiatriskt, neurologiskt, kognitivt och med hjärnavbildning.

I utredningen ingår neuropsykiatrisk utredning (MATRICS), magnetkameraavbildning, lumbalpunktion (analys av inflammationsmarkörer), positronkameraavbildning (PET), psykiatrisk och sociodemografisk karakteristik.

Nyttan för patienten kan vara att behandlingsbara sjukdomar annat är psykos upptäcks, till exempel borrelia. Nyttan för den psykiatriska verksamheten är att få en utredning till stånd där resultaten ges tillbaka till behandlaren och patienten. Den tänkta långsiktiga vinsten kan vara nya behandlingsmetoder, exempelvis cox-2-hämmare, för den grupp som har tecken till inflammation.

Forskarnätverket omfattar flera forskargrupper både inom klinisk psykiatrisk forskning och grundforskning.