Information om BPSD-konsultteam

För att bedöma en patient behöver vi en remiss från läkare inom primärvården, särskilt boende eller geriatrisk klinik. Så här arbetar vårt konsultteam med att besöka patienter i ordinära respektive särskilda boenden.

Besök i ordinarie boende

Kallelse för hembesök 
Inför ett besökt till ett ordinärt boende skickar vi ut en kallelse för hembesök.

Besök 
Under besöket för vi ett samtal kring problemområden, symtom och resurser. Det är värdefullt om en närstående kan delta vid hembesöket. 

Uppföljning
Vi följer upp genom att återkoppla till remitterande läkare via ett remissvar och därefter avslutas vår insats. Närstående får skriftlig information.

Besök i särskilt boende

Utskick av underlag inför besöket 
Inför besöket behöver omvårdnadspersonalen göra somatisk status och fylla i skattningsskalor. Under sju dygn behövs även en dygnsobservation.

Besök och handledning 
Under besöket går vi igenom dokumentationen om patienten och kartlägger problemområden och resurser. Tillsammans med personalen på boendet för vi ett resonerande och handledande samtal om symtom och utmaningar vid omvårdnadssituationer.

Genomförande efter besöket 
Efter besöket återkopplar vi genom ett skriftligt åtgärdsförslag. Personalen på boendet har parallellt uppgiften att utforma en vårdplan eller liknande.

Uppföljning 
Under hela processen finns vi till hands för konsultation och stöd. Varje bedömning, upplägg, uppföljning och återkoppling är individuellt anpassad. 

BPSD - arbetsprocess