Suicidprevention med livsberättelsen i fokus

Färre nya suicidförsök, färre vårdbesök och kortare vårdtider när patienten lär sig nya beteendemönster. Det är några effekter man sett hos de som efter suicidförsök fått behandling med ASSIP, Attempted Suicide Short Intervention Program – en metod som baseras på patientens egen livsberättelse.

Suicidförsök kan vara en logisk handling i en människas livsberättelse. Det är grunden i ASSIP, en schweizisk metod som grundades i början av 2000-talet.

Inom Norra Stockholms psykiatri är Barbara Lange och Helena Wallström, båda specialistsjuksköterskor, utbildade i ASSIP. Nu pågår forskning med Lunds Universitet för att se hur metoden kan tillämpas i Sverige. Helena och Barbara ingår i den första svenska pilotstudien som startade 2017 med behandlare i Göteborg, Lund och Stockholm.

– En viktig förutsättning är att patienten deltar frivilligt i samtal med en behandlare, förklarar Barbara Lange. Målet är att jag som behandlare ska hjälpa patienten att själv hitta nya och mer konstruktiva mönster. Samtalen filmas och analyseras sedan av patienten och mig tillsammans.

– I samspelet med patienten strävar vi efter att skapa en trygg och tillåtande miljö då dessa patienter ofta upplever mycket skam och skuld, säger Helena Wallström. Vi ger inte råd och vi ber patienten beskriva, men inte förklara, det som hänt.

– Tillsammans arbetar vi fram verktyg för att patienten ska kunna hantera sitt liv mer konstruktivt, säger Barbara. Fokus ligger på patientens individuella suicidalitet med målet att patienten ska få ökad förståelse för bakgrunden till den suicidala krisen samt utveckla säkerhetsstrategier för framtiden.

– För bäst effekt bör det första mötet ske inom 30 dagar efter suicidförsöket, säger Helena. Metoden fungerar på alla utom patienter med psykos, gravt missbruk eller självskadebeteende. Man träffas vid tre tillfällen under begränsad tid. Därefter följer vi upp personen under två år med hjälp av brev. Personen har också möjlighet att ta kontakt vid behov och vid nya kriser.

Läs mer om ASSIP

Läs mer om ASSIP, Attempted Suicide Short Intervention Program

Läs mer om patienternas upplevelse och terapeuternas erfarenhet