Information om BPSD-konsultteam

BPSD konsultteam för patienter med beteendemässiga och psykiska symtom vid demens.

Om oss

Vi arbetar som konsulter med patienter som har BPSD, beteendemässiga och psykiska symtom vid demens. Våra professioner är läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeut och medicinsk sekreterare.

Vi prioriterar icke-farmakologiska åtgärder i våra bedömningar och ger individuella förslag på åtgärder, i linje med Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Våra insatser är avgiftsfria. Vårt upptagningsområde omfattar hela Region Stockholm.

BPSD konsultteam erbjuder

  • Konsultation, information, rådgivning och handledning inom BPSD-problematik.
  • Generella råd och specifika åtgärder för omvårdnad vid BPSD-problematik.

Förutsättningar för att anlita oss

För att bedöma en patient behöver vi en remiss från läkare inom primärvården, särskilt boende eller geriatrisk klinik. Den remitterande läkaren har kvar vårdansvaret för patienten.

Vi tar emot patienter som

  • har en demensdiagnos med BPSD-problematik som inte beror på annan känd psykiatrisk diagnos
  • är folkbokförda inom Region Stockholm.

Vi tar inte emot patienter som har ett akut behov av bedömning eller vård.

Så här går ett besök till i ordinärt boende

Utskick av kallelse inför besöket

Inför besöket skickar vi ut en kallelse för hembesök.

Besök

Under besöket för vi ett samtal kring problemområden, symtom och resurser. Det är värdefullt om en närstående kan delta vid hembesöket.

Uppföljning

Vi återkopplar till remitterande läkare via ett remissvar och därefter avslutas vår insats. Närstående får skriftlig information.

Så här går ett besök till i särskilt boende

Utskick av underlag inför besöket

Inför besöket behöver omvårdnadspersonalen göra somatisk status och fylla i skattningsskalor. Under sju dygn behövs även en dygnsobservation.

Besök och handledning

Under besöket går vi igenom dokumentationen om patienten och kartlägger problemområden och resurser. Tillsammans med personalen på boendet för vi ett resonerande och handledande samtal om symtom och utmaningar vid omvårdnadssituationer.

Genomförande efter besöket

Efter besöket återkopplar vi genom ett skriftligt åtgärdsförslag. Personalen på boendet har parallellt uppgiften att utforma en vårdplan eller liknande.

Uppföljning

Under hela processen finns vi till hands för konsultation och stöd. Varje bedömning, upplägg, uppföljning och återkoppling är individuellt anpassad. 

Kontakta oss gärna för mer information per telefon 08-123 487 10, eller via e-post till bpsd-teamet@sll.se

Läs mer här om hur det går till när du kontaktar oss